closeTerug naar inventaris

Transcriptie

59

1742.

Van Ambarina den 2:e 7ber:

en leccagie intgelijx door ons ondervraegt

en door denselven gelijk mede doort han

meerm: oppercoopm: ander presentatie

van hede betuijgd was, van niet anders

te sijn bewust, als dat sulx eenlijk

is verstaan

door indroginge en Leccagie der legger„

dog egter op de

=nadere en seer

soude zijn veroorlaakt hebben wij door

g’Eerde orire

dien den dekgem: hoofd-administrateur goedkeuringe

van uw hoog Ed„s

van Rlokland bij sijne gedane in

persisteerende blief, ten geciteerdden

pantie, dage dog egter op de nadere

en seer g’Eerde goedkeuringe van uw

hoog Ed:s tot des te meerder uerificatie

ingevolge den voorstel van dik geropte

oppercropm:, g'arresteert den toetegt

over de in't drank pakhuijs.

om het toetigt

over de in't brank

berustende leggers braq op te dragpakh„s sijnde leg„

gersarag op le

aan den onder Coopm: N:s hend„k Boom„s dragen aan de zeer

nevens geciteerde

houder, en Foek„r Gabriel van

2 gecommitt„

Girsen, ten fine niet en benevens

den Pakhuijs opsiender dies visitatie

en verstrekkinge te konnen doen;

zijnde dan het gem: drank pakhuijs welk pakhuijs

dan met nog twee

: truijten het kereet daar aan sijnde

seoten voorsien

waar van aan een

not:/. niet nog twee andere sloten ider der gesomnent:

een secutel afge„

geven is.

dodr ans ten eersten voorsien, en

aan