closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Van Amboina, den 27:'e 7ber: A 1742

aan ieder der soo evengesiteerde gecom„

mitt:s sleutel affgegeven werden, dan

nadere genomene gemerkt door desooteren geciteerde

resurptie van een opsigtters in onse gehaudene sittinge

h. rapport der mede

naderhand gedanaan den 12.e Peser maand ingelev=t

peijlinge.

is een daar bij g’insereert rapport

specteerende de doorhuns: sedert de

hiervoren gem: gedane pilinge tot ult„o

augt: jo„ leeden almede gedane visitatie

en pijlinge derseve, ons aange„

tond is geworden, er wijders op de

waar by weder

voor: leggers Aracq een aantal

81½ kann: door

leccagie en indro

van 81½ kannen gedurende even

ginge veroorstekt

geciteerde tijd mits de ontwaarde

segte gesteldtijt der meerm: fusten

aan lecoagie en jndroginge was ge

tesamen en met resulteerd; dus met de bereeds hier

de bereets geciteerde

voren aangeroedde wrunighijt van

136½ stv: uijtwo„

kende 218. kam: 136½ kann: tesamen bedragende 218.

kann:; soo hebben wij alverder ter

laastgem: onse tesemen kamste ge

genomen arrest arresteerd uwhoog Ed:s seer g’Eerde

om dierwegens uy

hoog Ed„s g’Eerde despositie ter afschr„r der geciteerde

dispositie ter aff„

schrijvenge te ver„ doon „ndroginge en leccagie on

soeken

vermijdelijke veroorsaakte te kort

kominge