closeTerug naar inventaris

Transcriptie

63

1742.

Van Amboina, den 27:e 7ber

sergeantCommandant is beschijden geweest

bekend gestelde te kort krmende Contanten

en Effecten en in welkers voldoeninge

hij wel luijt uw hoog Ed„s g’Eerde mis„ in welker vol„

doeninge hy door

ive van den 3:' febr: deses Iaars ter uwhoogEd:s omne„

fens aan gehaelde

oorsake denselven geen goed transpor„t

redenen alreeds

gedaentis

van ’s Comp:s Effecten aan sijnen ver„

vanger Ian Hendrik knop die al

sedert overleddes gedaan had, ofte ten

minte gt Contrarie niet was aange„

toond, sig verpligt rand behaudens

nogtans sijn regt soo hij die vermeere„

mogt te hebben, op den Boedel off

Erfgename van voorm: knop. maer dog waar on hem

uijt zee is vergunt

getrunts hem op sin versoek al doorgeworden p als

hetselve aan uw

tns uijtstel is verleent geworden, hoog Ed:s reetsten„

biedig bedeelt in.

gelijk wij sulx, bij ons onderdanig

Letteren van de 15.e Junij jo„o teeden

aan uw hoog Ed:s bereetst bekend

gemaakt, en denselven sig net hebbende pij naar

manipa begeven.

onse voorkennisse dan naar

Manepa meerm:t heeft begeven

ten eijnde bij de aldaar berustende

minut papieren, /:wijl de origineele

volgens den teneur van’t hier

voren