closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Van Amboina, den 24:' 7ber: 1742.

voren aangehaelt vertoog der toenmaeld

aangestelde gecommitt:s alhier ofte nergens

te vinden waren geweest:/ desselfs

particuliere gehaudene aanteekeningen

te kannen nasien en Examineeren van

waar onlangs gereverteert is, mitsgaders

met ons voorweten van daar medegebragt

van waar hij met

eenige papiere

„alle de minut specificatie sedert al den

te rug verschenen is

tijt dat hij Mar Demares ten dikgem:

Comptoire Maripa gelegen en waer door

tig in rollen staet bevonden heeft, ons sijn

onsehuld aan te tonen, derhalven ter gem:

dage over desselfs gedaan versoek ter re„

en dierhalven tot rele

vatie van die belastinge

syn versoek heeft gedaan Cevatie van de op hem reets gevallene

vergoedinge door ons goed gevonden

en verstaans, wijl de benodigde papieren

waren gevonden de door hem Demares

waar op besloten is

voorsz: sijn ingedient

aan ons overgeleveerde Demanstratie

geschrift by forma

van demonstratie

door de ten Negotie Comptoire bescheij„

dene pennisten den Boekj=r Gabriel

door gecommitt:s

van Girssen en den adsestend Hendrik

pennisten Ey act

Hou aan Forwerk, gelijk sulx behoort

te laten nasien

Exacte te laten nasien, Confronteeren

en refiseeren, het welk voor altars

om de korthijt des tijds met behoorlijk

hebbende