closeTerug naar inventaris

Transcriptie

73.

an Amboina, den 227:'e 7ber: 1742.

de Sigoor, de noorder Zuijd Ceramse

bekruijssinge ondernomen van welk Ex„

ploit die beyde Kieltjes niet voor de

maand xber: of Iann: aanstaande

alhier verwagt werden

De pantchiallang De Ligoor

joo evengem: welk bodemtje op den

18.e maart desen Jaars als door uw

hoog Ed„s goedhyt voor dit gouvernem:t

geprocecteert zijnde, dan van Batavia

alhier verschenen is heeft op den 11=e

april ledig de reijse naart Comptoir

Saparoua aangenomen mitsgrs

den 4.e Maij daar aan vol met

G'arioffel= Negulen van daar gere

verteerd, en is wijders als boven

aangehaeld op den 30.e Junij gecom„

bineert van de panthiallang de

Caffuaris ter noord- en zuijdCe„

arinse bekruijssinge vertrocken.

Hoedanig inde gesteltenisse der meerm: synde gem: kieltje

bemand en gemon„

drie Chialoupen en twe pant Chiallange eert als hier do„

zeijden genoteert

bij dees daar van onder tl„to augq: staet.

Wleeds