closeTerug naar inventaris

Transcriptie

w

Van Amboina onder dato 27:e ber: 1748.

enrait datensna aangeroerde bijlogen de ordinairese

gewoonte overvarende

suretarieele papieren cretovieele papieren, bestaande inde

resolutien deses Casteels, d’afgaande

en aankomende brieven t dag re

gister nevens het acte boekje der

na de reglementen, vermits

tijds Exxpiratie aan diverse dienar

op derselver gedane jnstantien ge„

accordeerde verbeeteringen, waer bn

verhopen dat geen Exeessen sullen

werden bevonden; gaande

nevens eenige soldij

wijders nog Contorm register

1

rallen &=a

over eenige ordinaire rollen

vermeldende onder anderen

toe groot het getal van sComps:

dienaren p onder ultimo Junij

mitsgr„s een kortester als medeo deser maand

van ’s Comp:s dienaren

in dit gouvernement

in dese provintie welbevon„

n

bekhijden

den is/: 't welk uw hoog Ed:s des

gelievende :/ vaoraf uijt dehier

ander volgende korte

sterkte sullen kunnen antworen,

re meeten:

korte