closeTerug naar inventaris

Transcriptie

79

Van Mmooina, onderdato 211:' 7ber: 1742.

ambons Gouvernement

Korte sterkte van het

onder ultimo Iunij 1742.

onder Medie september daer aen.

gouverneur en directeur

Gouverneur en directeur

1.

1.

oppercoopl: waar van 1. gegagieerd

28.

2

oppercoopz: waar van 1. gegagieerd

Cooplieden

Cooplieden

3

3.

onder dito

onderd„o

9

9

boekhouders

boekhouders

9

9

adsist=n en pl: mitsg=rs Jul:se schrijvers

33

adsest„r en pl: mitsg=rs Int„s schuyvers

93.

24

24. opper en ander Chirurgijns

opper en ander Chirurgijns

dierse renstdrenders, als geregts

diverse dienst doenders, als geregts

18

18.

bodens, sergeant Marinpe boek

bodens, sergeantmarinjoe, Boek,

binder scherp= regter geweldiger d„o

binden, herpregter, geweldiger d=o

Tot Kerke en Schoolen.

Tot Kerk en Schoolen

2

2. puedicanten

predicanten

krankbosoekers en Coster

3.

krankbesoekers en Coster

3.

Europeese en Inlandte school=

74.

74.

Europeese en Jnt„s schoolmeesters

meesters waar van een Caarte

waar van 1. Caarte maker en 4d„o

maker en 4 d„o meesters gegagieerd

meesters gegagieerd.

Tot de Militie.

Tot de Militie.

2

2. Capitains waar van 1. gegagieerd

Capitains waar van 1. gegagieerd

1. Luijtenant

1. Luijtenant

5. Vendrigs, waar van 1. op maripa

Vendrigs waarvan t op manipa

5.

23. sergeants

1 gegagieerd

sergeants waar van 1. gegagieerd

23.

guarnisoen schrijver

1.

guarnisien schryver

1.

trompotter

1

tramnpetter

1.

Corporaals en gemeene waar

574

564

Corporaals en gemeene waer van

van s gegagieerd.

E. gejagieerd.

btot de zeevaard

Tot de Zeevaard.

120

zeevarende aansand beschijden

Seevarende aan Land beschyden

119

waar onder de bediend:s van d’ ar„

waar onder de bediendens van de

artillerij s aant Casteel, als op de

tillerij, so aan’t Casteel als op de

buijt en Comptoiren waar van 2.

buijten Comptoiren waar van z:

quartierm=rs 1. bosschieter gegagieerd

quartier=ms en 1. bosschierer gegagieerd

mitsgaders gecondemneerdens.

mitsgaders„ gecondemneerdens

op de alhier varende Chialoupen

81

85.

op de alhier varende Chialoupen

en vaartuijgen

en vaartuijgen

Werkbaasenen Gesellen

Werkbaasen en Gesellen

diverse anbastslieden, als

s2. diverse ambagtslieden als

87

kruijtmakers, huijs en scheeps

kruijtmakers huijs en scheeps

timmerlieden, draiers, smits

timmerlieden daaijers smits„

metselaars, steen en beeld=

metselaars, als mede

hauwers, als mede wa„

waper Camers= gesel„

len, waar van een

penCamers= gesellen waer

Metselaar gegagieerd.

van 1. metselaar gegagieerd.

rewaan

deeren

Coppen in't geheel

1061.

1072. Coppen int geheel

Consterende