closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Van Amboina, den 27.' Jber: 1742.

336¾ lb: peper, 795. lb: boter vriese e 300.

lb: waxkaarsen minder verkogt zijn

dan in’t voorl: jaar, als mede uijt de

minsten der Goederen waar mede int„

pass„o bij provisie de reeq: van den gew:

en tot soldat gedegradeerde pars smit

Egjdius Engel belastis het welndep

Jare niet is voorgevallen.

'S ands Inkomsten mede

gediminneert zynde tot ƒ6167:12.- ont„

staat voor eerst dat de verpagting desen

Jare mindert gerendeert heeft ƒ 951: —:

en ten tweede door de merkelijke

gedaalde inkrmisten van ’s Comp:s sagoe=

bossen tot ƒ 4971: 19. mitsgaders laaste

lik dat schoon de Revennen van de

bazaar deser steede ter g’Eerde ordre

van uw H orgEd„s dit Jaar van dese

reeq:s afgetrocken en op een aparte

reeq: geteld zijn, pis egter daar en

tegen in den voorl„n Jare d’ uytgave

en reparatien der Kerken ter laste

deser 9. gebragt, welk een dan

van't ander met de pennij van den

uijtvaer