closeTerug naar inventaris

Transcriptie

w

97.

Van Amboina Den 21.e 7ber: 1742.

uytvoer der Saripangs en’t provenu van de

Zegels in dit boekjaar van die van A„o

mas: gesubtraheert zynde, so blijkt (dat

de evengem: penn„ desen Jare minder

helken belopen dan in't gepasseerde

ƒ244:13. 'twelk net den anderen ge„

addeert werdende, tesamen bovengem:

minderhijt van ƒ 6167:12.— komt uyt

te maken

synde naar Exacte

Dan nademaal wij ten laast gem

Examinatie der

„Redenen omtrent

onse vergadering de vorenstaande re

de veragteringe

denen omntrent dese merkelyke verag

deser procuntie

by dit boekjaar.

tering bandig en suffisant bevonden

ook dat omtrend de vermindering

der Lasten en accresseeringe der win„

sten met het minste hebpen kunnen

bedenken afte uijtvinden, soo heeft ans

besesten de gem:

Iulx doen resolveeren de meerm:e Ne„

baeken maar te

=laten sluijten

gotie Boeken, ter sluytinge aan den

en Contronteeren.

opperCoopm: van Rlokland over te

geven, waar van de Controntatie

binnen korten staat te geschieden, en op

den ord: tid dies versending naer ten tine ter ge„

mone tit hunner

Batavia onder onse hope van de depeche vaar ba„

tavia tekonnen

veragterde erlangen.