closeTerug naar inventaris

Transcriptie

29

Van Amboina den 27:e 7ber: 17112.

2. metselaars

1. beeldhauwer

1. kunper

2. affuijtmakers

1. Coperslager

1. groff schit

3. aver off snaphaan en stotemakers en

1. slotemaken

Wegens den staat der Bouwerken in dese Eerbiedig berigt, om„

trent ’s Comp:s bouwe

provintie, hebben wij altans, /: ten vervolge werken te deser

provintie

van’t reeds dierweg„s al bei ons onderdanig

Scryvens van den 15.e Junij 0„ lede bedeelde:

deers uw hoog Ed„s seer ootmoedig te be„

rigten, dat de gebreeken aan sComp:s

5ospitaal nevens de daar aan aan„

gemaekte nieuwe stoofCanier geheel

met aanhalinge

verholven zijn; somede het geheele

vant geene daar

aan verrigt ende

dak van de passer off Bassaar als door ander

voorsien is

dam vergaan en versleten zynde de

weeg= Camer aan bekruijt molen

met een nieuwe vloer voorsien

ook al de bevonde gebreken aanhet

Stadhuijs, en woningtjes binnen

SComps: slaven Quartier, in souver„

heijt de daken van deselve buyten

des is een nieuwe balbrug gemaekt

voor de ringmuur, en binnen dit

Casteel, de solder galderij van des eerst

ondergeteek„t