closeTerug naar inventaris

Transcriptie

VanAmboina, den 27.' 7ber: 1742.

ondergeteekendes woning nevens 2. godengs

van deselve, item de woning van den opper

Coopm: gerepareert als mede de ont

waarde gebreeken van des Capitains

woning, en des gelyx de vlver van

ryst pakhuijs van den Dispencier; zynde

eyndelyk ook ten eenemaal vernieuwt

de gooten en Riolen aan de Zuydoost

kant van’t Casteel onder onse opregte

versekeringe dat alles opt menagenste

tot perfeitie is gebragt, want wij dien

sullende de aanbevolene aangaande al betragt, en voorts nog

suijnighyt en nesnoge

steeds werden adtrast.

sullen betragten om steeds aan de door

uw hoog Ed„s seer aanbevolene suynige

en ordentelijke huyshoudinge te konnen

b'antwoorden; werdende derhalven

door ons niet niet versuijmt, om de

ambagts: lieden vlytig aan den ar„

keid te houden ten me aan doverge

reparatien van ’s Comp:s gebouwen

eens een eynds te mogen sien

betergorede / dog petis te beklagen dat meest

slegten deugd van als te

ton verven dae gl deh vitwerken die te deser pro„

rou

viitie vallen de schadelijke witte

mieren onderhevig zijn,

als

werdende