closeTerug naar inventaris

Transcriptie

101.

Van Amboina, den 27:e Jber: 1742.

werdende hetselve in seer korten tid door dat

„gedierte aan gestoken, gelik wij nog on„

langs sulx tot ons leetwesen hebben moeten

ondervinden aant verhemelte der holl=se

gelyk nog aulangs

kerk welk eerst in den Jare 1741. ten

aan't verkeemelte

eenemaal is vernieuwt, en waar van der hallantse.

kerk antwaerden

eenige der toenmaals ingestokene

planken door de witte mieren

sodanig al vergaan, dat deselve van

waeram gedurende

boven neder syn geraekt het geene

dies verhelpinge den

V= kerk dienst binnen

ons genoodsaakt heeft om den ker

dit Casteel gedaan

dienst folange in de vergaverjale werde

ten desen Casteele telaten geschieden

Omtrent de beschr: der sedert de m=r

Chapitre der voorge„

7ber: A„o pass„o alhier voorgevallen

vallene huyjselige

bekettingen

Zuysselyke heestellingen, waar van eenig

almede hunner adpectie ten dienste

der Comp:e syn hebbende, dierwegens

sullen wij voor of beginnen met uw

hoog „d onderdaniglyk te Communiceren

dat door ter sittinge van den 24:e 8ber: alsovoraf de ge„

dane Jnstantie van an„

des voorl: jaars op't gedaan versoek nazachariatz: med:

ambrohius sels.

van arma Zacharias wed= van

Ambrosius Spelt, ter erlangenge

van