closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Van mboina, den 27.' 7ber: 1742

van qxalificatie omme seker door haren

schoonsoon den in den Jare 1724. van

hier in stilhit naar Batavia, vertroo„

kenen burger hendrik Ewijk aanhaar

voor sijn depart geschanken Erff, staende

ende gelegen in de Mardika bewesten

waarvan tijt banije

de rivier waytombo waar van de supp=l

van Eijgendom haede

verloren te mogen dees bewys van Eygendom verlorenhad

verkopen

en niet anders eantoninge van haar

regt heefd bigebragt dan eenlijk twee

onderhandse memoritjes ’t zy uyt de

Land dan wel per vencutie te mogen

laten verkopen ter gem: dage dan uit

waar over mneren, oersake de door gem: anna Zacharias

staande redenen g'or„

rasteertis by afflge

vertronde papieren, niet suffisant

van billetten aan de

gemeente daer van

waren om sig als eygenaarster van

kennisse tegeven

het voorsz: Erff te verklaren g’ar„

resteerd is alvorens daar op eenige

besluijt te neemen de Gemeente by pu„

bolicque klocke gelui en affige van

pilietten daar van de nodige konnisse

ter antworing oper te geeven ter ontwaring, of 'er jmand

ork iemand anders op ’t

gem: Erf eenigen pire

anders alhier op 't dik gem: Erf eenige

tentie soude helven

actie ofte pretentie mede mogte

hebben, hetwelk dan g’Effectueert

zynde