closeTerug naar inventaris

Transcriptie

103.

Van Amboina, den 27.' 7ber: 1 742.

het welk g’Effecti„

zynde, hebben wij ter onse bij een kriiste

eert synde sas syn de

mretendenter gewesen

van den 21.' febr: deses Jaars besloten d

nra den raad van

op gedaagde pretendenten nevensz unner sustitie alhier

bewijsen na den raad van Justitie

te wijsen ten fine by dien gerigte

harer actie so„danng te kounen in

stellen: als geraden sullen werden

voorts benoteren de resolutien van den

2„e 3„ N„o 5„e en 6.e xber: A„o pass„o onse

gehoudene besoignes en gedane ander„

Jockinge over de voorgevallene

disputen en debatten tussen de predicante omtrent de voorgo„

dallene disputen en

Petrus Lacaze Johannes Cajetha„ desatten tussen de hier

besijde aangehaelde

vier personen.

nus Thaddeus Fernand, jtem den

opperchirurgijn deses Casteel Gillis

Boel, mitsg=rs den voekt=r Fredrik

gronard; dan na dien de beschryvinge en dewyjl dies be„

schrijvinge alte vo„

derselve seer volumenens zijn en hunneus pesoude

niets noodsakelijk ten dienste daar

bij te remarqueren is, sogebruijken gedraagt men hij

on’t eerbiedijste aen

wij altans ter vermijding eener derselver teneur.

langer Extensie als ook om uw hoog

Ed„ met dies Lecture niet te mogen

inportineeren de vrijhyt ons aan

dies teneuren heer: Eerbiediglijk te

gedaagen