closeTerug naar inventaris

Transcriptie

105.

Van Amboina den 27:e 9ber: 17412.

dat het den staat en dienst der EComp:e be

trof, ofte daarinne iets stond te lyden

deselve volgens Eed gehouden en ver„

pligt waren omme ons daar van

bn antderkinge ter stonds de vereyschte

kennisse te geven, gelijk dat behoorde

wijders is Conform raadsbesluijt van gedaan resumptie

van een notitie no„

den 19.e xber: daar aan in ons dag=ver„pens de opening

en translatie der ont„

„fangene Chineese

naal onder dien datum ingelijfd ge

brieven.

worden seker door den Coopm: en kis„

Caal M=r Jacob Hazebroek aan ons

overgeleverde Notitie, Concernerende

de luijd arrest van den 15.e November

bevorens, ten zynen overstaan en

byweesen van twee leeden uijt den

politiquen Raad gedaan openinge

mitsg=rs door twee der alhier best

daar toe vertrouwste Chineesen gedane

saauslotie der voor die Natie

die als niets daerby

aangebragtene brieven, en dewijl

ten nadeele der Comp:

daarby niets ontwaard is betreffende bevondens aan hun

ner ordresse gegeven

den Jnterest off belangen der EComp: sijn

soo sijn deselve aan harer addresse

affgegeven, vervolgens hebben wij

ter sittinge van den 21.e febr: deses

jaars