closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Van Amboina, den 27:e 7ber: 1749

gaars, goed gevonden inte willigen

de gedane Jnstrntien soo van den oud

„nlands burger Lieu=t Philip Hansz:

Dji en den soldaat in sComp:s dienst

Ian Tallet ten eijnde hunner bij der„

ter legitimatie hun„ selver al ondertrouwde wijnen

ner by derselven als

ondertrouwde vrouwe geprocreerde kinderen gelegitemeerd

geprocreerde kinders.

ende weltig mogte werden verkererd

konnende ook niet afsyn, omme

in dese ter g'Eerde kennisse van uw

ootmoedig berigtten

vogEd„es te brengen, dat ter onse ge„

tes

belange van

gouverneurs in

houdene sittinge van den 4:' Aug:

rade bekend gemaekte

verwandenigen en

10„ leeden almede is aangeteekend

dolioutien

geworden, des gouverneurs in rade

bekent gemaekte nawonderingen en

doleantien over dat den voorn: opper„

over den voorm: opper

Coopm: van Blokland, als pracident

Coopm: van Blokland

omtrend jot konnisse

synde der byde Collegien van Justitie.

geven der te dele

gene Extra ordinaire

Iustitieele Land

aulangs buyten des eerst ondergeteek:t

Vergadering.

voorkennisse Extraord:e Lands= veer„

gadering had laten beleggen, daar

hi gouverneur als volgens uwh oog

sustanae van den

lo„ verkregene Commissie de prekiange

gouver„r dies aan

gaande

in alle sollegien hebbende, der halven

vermeenende was, dat so wel van’t

beleggen