closeTerug naar inventaris

Transcriptie

115

Van Amboina, den 27.e 7ber: 1742

Kerken-raad ter observantie van’t

daar bij genarreerde en verdere goed„

vindinge dat door den Eerw: Lacaze

niet te min aantoeinge soude moeten

gedaan werden, waar dog de reedenen

nopens de door hem b'antwoorde

Consideratien van d„o Fernand in

desselfs overgeleverd visite rapport

bekend stonden so ten belange der

daar bij geremarqueerde gedane Cam„

binatie van de Negorij Alang met

die van Lillebooij en Hatoe, als ten

aansien dat dLedematen van Way

en shial met de kinderen dier dorpen

om den H: Doop te ontfangen op de

Negorij soeli en die van Hoetoe Moerij

op de Pasbaguala bi den anderen

waren gekomen, vermits daar van

de minste redenen by dik geciteerde

vosite rapport aangehaald stonden

daar dien Leeraar Lacaze sig egter

door aan hadde gedragen, blykende

alverder bij onse ropot: van den

MM:o der voorm: maand april gedererstuite van

seker overgeleverd ver„

saek=schrift van den

de door ons alverder genomene

krankbosoeker gerar

rosumptie das Werbeet.