closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Van Amboina, den 27:e 7ber: 1742.

resumptie van een daar by g'insereerd

en door den aan dit Casteel beschyden

krankbesoeker Gerrardrs Verbeet

gepresenteerd versoek schrift waar

bij door ons met de uytterste ver

waarby trmenvandera

wondering geremarqueert is geworden

het hier besijde gesteerde

geremareucert

s mans al gedane aanbiedinge en ad„

dresse by den meerm: kerkenraad ter

erlange van voorschrijvinge aan

den Bataviasen Kerkenraad, ten

Cure door dese laast gem: verders

aan uw hoog Ed„s voorgedragen, om tot

den H: Fredikdienst te mogen g’ad„

mitteerd werden; en dewijl wij

en geserpiderents ge daar nevens hebben geconsidereert

worden.

het bereeds door den Kerkenraad

alhier op eijge authoritijt aan den

gem: supp=t Verbeet al g’accordeert

Tentamen, met beraminge van dag

en Textplaatsen tot die verrigtinge

sander dat sig haar Eerw:s eens ver

woordigt hebben gehad om ons

daar van de vereijschte kennisse te

geven /:soo als sulx overal in ne„

derland ter plaatse alwaar geene

CCasses