closeTerug naar inventaris

Transcriptie

d

117

Van Amboina, den 27:e 7ber: 1742.

Cassis vergaderingen gehouden werden

steeds werd g’useert:/ tot obtiën van

dies appropatie so hebben wij ten gem: mitje de uijt jenng

dage onder Laudatie van des supp=t sis omdes Cupp„t versoek

uw hoog Ed„s eerbiedig te sullen

betoonden iever, egter besluijt gevondingen:

nomen, den gem: krankbesoeker

in syn goed voorneemen sodanig

als door hem is g’iisteerd, de behulp„

same hand en voordraginge van

syn Persoon aan uw hoog Ed„s /:so den„

selven tot den Predik dienst bequaam

werd g’oordeelt:/ te bieden, onder re„

proches van des Kerkenraad daer in met reprotteringe van

deskerkenraeds dierweef„

ne gehaudene Conduites en verma„ gehoudene Cunduites.

ninge tot sorg dragenthyt voor den

aanstaande, in’t beter observeeren

van derselver pligt behoudenisse ter

wijl ter nadere sittinge van den

27:e augx: op 6. ingekomene kerke verdere gehoudene

esoignas en goedvin„

lijke Extracten waar van ter retol: dinge over diverse

nog ingesamene ker„

van dien dage maar drie ingelyfdkelks Extracten

zijn door ons voorof g’arresteerd is

geworden, den kerkenraad op de

2. eerstgem: de dato 1.e en 23.e maij

aan te seggen dat wij by retour

van