closeTerug naar inventaris

Transcriptie

vervolg derselve.

D

Van Amboina, den 27.e 7ber: 17412.

van den op den 21.e Juli j0„ leden per de Chialoup

de Lastdrager naar Banda vertoekenen

Predicant Iacaze, nopens de aan dien Leerae

bij raads besluijt van den 16:e april g’ordan„

neerde te doene aantoninge /: waar van

so even door ons al mentie gemaekt in/

eene schriftelijke Satisfactoire verantwoor„

diige van sijn Eerw: sullen verwagten

waar bi door denselven sal moeten werden

bekend geheld wannis de Jegens sem

ingebragtene beschuldinge wel syn be„

strande als mede avien desselfs besluyt

beschuldigers sijn, ten eijnde daar op na„

der te sullen kunnen disponneeren; synde

ten belange vart laast geciteerd Extract

omtrend des Kerken raads versoek ter

uyjtstellinge van’t voordragen Tonta„

men van den heer voren gem: krankbe„

soeker verbeet om sodanige gewigtige

redenen die door den preses serraad

aan gem: Clerije nog niet maar stonde

bekend gemaekt te te werden, in

afwagtinge derselve verstaan sulx

voor gecommuniceert te houden

met verder arrest om de drie andere

^an