closeTerug naar inventaris

Transcriptie

119.

Van Amboina, den 27:' Jber: 1742.

aan een geschakelde en in voorn: onse

resolatie met g’infereerde Extracten

Soo van den 25.' Junij, 16.' July en 9„'

augi:, also wij deselve in geen debita

Jonna hadden bevonden, en waar van

een derselve maar door gem: Preses

Fernand was onderteekend, wever

aan den meerm: Kerkenraad te over„

handigen, ander recommendatie van

voortaan in't Coucheren van die

kerkelike leesluijten meerder om

en voorsigtighijt te gebruijken

mitsgaders geene regligentie daer

verder vervolg deser

in meerder te pleegen, vervolgens

kerkelijke materie

is ter onse te samen kumnste vande

12.e deser maand geresumeerd

gemorden, de drie so evengem: weder

van den kerkenraad ontfangene

en wel bevondene Extracten waer

van die nan den 25.e Junij en 9:

Augx: onse resolutie van en

datum g’insereerd snde hebben

wij omtrend den teneur van

eerstgen: goed gevonden den Kerk

hrad nogmaels Ernstig te ver„

manen