closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Vee

121.

Van Amboina, den 27:' 7ber: 1742.

aan uw hoogEd„s ten eijnde lijt aan„

wesen van Predicanten alhier in den

aanstaande Iare over de Godsgeleerd„

hyt g’Examineert, mitsgaders des be„

quaam bevonden werdende tot den

door hun Conform het ter voorsz:

onse resolutie van den 24.e April

alreeds dierwegens gedane Instantie

en voorgenomen Predik= dienst te

konnen en mogen g’admitteerd wer„

den derhalven goed gevonden, met

jegenstaande den kerken=raad by seker en goed vindinge

ter accordatie van het

hunner Extract van 22:e augq: g’insereert ginsteerde.

ter resolutie van den 27.e dier maand

ons bekend gemaakt hebben om't voor

hem verbeet door versogtene Tenta„

men /:waar toe wij egter nog niet

getreeden waren :/ mogte uijtgesteld

blyven alschoon ons daar van de

redenen en motiven nog niet Eer ken„

nisse gekomen waren, g’arresteerd

des suppts versoek /: so by aldien niets

tegens denselven hier tegen inge„

bragt wierd te accordeeren; terwijl

wij dan dog egter tot ons leetsyn:/

dese