closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Van Amboina, den 27:e Jber: 1742.

dese verder moeten prolongeeren, met

uw hoog Edelens op't onderdanigte te

communiceeren, hoe dat wij ter onse

meerm: te samen komste van den

12:e deser genoodprangt syn geworden

ten belange van den hienden in desen meergeciteerden Predi„

voren gesitterde Rredicant

feraand.

cant Johannes Cajethanus Thad„

dens Fernand in onsen rade te ont„

bieden en afte vragen, gelijk wij den

selven dan ten gem: dage afgevraegd

gehad hebben, dat dewijl hij sig op

den 10e bevorens verseld van een

Inlands ouderling bij den eerst on„

dergeteekende vervoegd en bekend

die syn kerkelijke redien„

„had gemaekt dat hij in Kerkenrade

finaal in kerken rade neden

„heij dnt regertaant an evengesiteerde dage desselfs dienst

versogt heefd.

finaal nedergelegd ende versogt

hadde omme met afgesz: Gagie

van hier over Batavia naar ’t Pa„

tria te mogen versonden werden

sonder toen ter tijd aan den eerst

ondergeteekende eenige de minste

reden te hebben willen allequeren

avaar op sen rade redener

waar op dit syn plotselijk gevane

en motiven gevroegd sijnde

bekendmakinge en versoek was

gefundeert