closeTerug naar inventaris

Transcriptie

123.

Van Amboina, den 27:e xber: 1742.

gefundeert, hij D„r Fernand diersalven

verpligt ende gehouden was om ons

daar van de redenen en motiven

hem daar toe moverende bekend te

heeft sulx gewijgert

maken, dog aangesien, denselven

met versoek om met afg

geschreve gajie batavia,

ons hier op eenlyk heeft komen te

waerds te mogeversende

repliceeren van niet bewust ja veel werden

min gehouden zyn om ons daar van

kennisse te geeven, onder persistatie

by zyn reeds gedaan versoek, ten eynde

met afgesz: Gagie van hier naar Ba„

tavia te mogen werden versonden

desselfs verdere soute

nevens 's mans stoute uyttingen

gedane uijttinge.

van bij aankomte aldaar de rede„

nen die hem daar toe aangespoort

hebben uw hoog Ed„s selfs Persoonlyk

bekend te sullen maken; so hebben

wij ter voorsz: onse sittinge na dat

door ons reguard geslagen was, genamen regaard am„

trent de ordere ten de

op 't geene dat door uw hoog Ed„s bij mis„cinge de versendinge

van Predicanten.

Sive van den 17.e Janu: 1698. ten be„

lange der versendinge van Predi„

Canten, als sonder voorgaande

daar toe uw hoogEd„s verkregene

permisse ja was hetselfs met

stilstand