closeTerug naar inventaris

Transcriptie

125.

Van Amboina, den 27:e 7ber: 1742.

naarkomen niet wijders ons te versoeken

navenstrecteratie

dat dog de onderhem berustende kerke„

van syn versoek en ver„

lijke boeken /: alsoo ons positieff ver„ dere gedane bekend=

makingen

klaarde van geen dienst meerder

te sullen doen:/ van denselven

maar afgehaald, en hy uyjt dienhoofde

als een Transgresseur van uWhoog

Edelens seer g’Eerde bevelen met de

papieren die wij mogte goed vinden

in te winnen als nog met afgesz:

Gagie perde vanhier afte sendene

Chaloup nevens de sijne naar Bata„

via mogte werden versonden

onder verdere bekent makinge

dat so wanneer hij tot de komiste der

schepen in den aanstaande Jare

alhier sonder Gagie kostgeld, en E„

molumenten quam te verblyven

zij door armoeos sig nevens syne

friille niet soude konnen ali„

menteeren en bestaan bij welk dit bij welk een en ander

hy dan onver anderlijk

sin gesegde dan tot diverse keeren persiterende gekleven

onveranderlyk blyvende persisteeren

is vermits wij van denselven sonder gerresteerd.

donthoudene kerkelijke

dan niet anders konde uijtkrijgen besluijten:

en