closeTerug naar inventaris

Transcriptie

VVan Amboina, den 27:e 7ber: 1742:

en hy Fernand anwillig zynde om

ons de benodigde kerkelyke besluijt

het politieque betrefende te besorgen

bij meerdertijt van stemmen ter onse

voorsz: gehoudene vergadering van

den 12.e deser, om de daar bij aange„

door twee politique

haalde redenen besloten, door twee

raads=leeden uijt het

Leeden en den secretaris uijt den Id„

kerkelyke resol: boek

te doen Extrateeren

liticquen raad, uijt de drie geciteerde

jongst gehoudene kerkelike reso

lutien het geene te laten Extraheren

waar van ons de vereischte ken„

visse was ontsonden geworden, sulxx

van door onse daar toe genomineerde

het geen dan als hier gecommitteerdens g'effectueert en door

nevens eerbiedig aan

deselve ter nadere by een krmste

gehaeld verrigt

synde

van den 17.e daar aan overge

.„„

leverd synde twee door hun t:

uijt het kerkelyke resolutie Boek

de op den 27:e augs: en 10.e deser

maand bij gehoudene kerkelijke

sittinge g’Extraheerde gesoignes

ingelijfd staande ter opgem: ons

ishier na bofloten laast gem: resolutie, so hebben wij

den door den kerken„

na dies genomene resumptie en

raad aangeklaagden

sieken troosten Verbeet

voor eerst te hooren.

alvorens