closeTerug naar inventaris

Transcriptie

127.

Van Amboina, den 27:e 7ber: 1742.

alvorens op't een en ander ter positive

te disponeeren g’arresteerd den bi even„

gerente twee kerkelijke papieren aan„

geklaagden krankbesoeker verbeert.

dierwegens te horen so als denselven

die sijne verantwgoording

versogt heeft in geschaf„

dan na hier op gehoord te syn, ons ver„

te ta moge daen.

sogt heeft, om sig nopens de jegenshem

door den kerken raad ingebragtene

beschuldiginge schriftelijk te mogen ver„

antwoorden, het welk aan denselven

dat hem gaaordeert

dan g’accordeert synde, is door dien

en ook door denselve

Jeschiedis

zieken= Trooster ter onse vergadering

van daags daar aan ofte den 18.e deser

sodanige verantwoordinge in geschrifte

overgeleverd, als uw hoog Ed„s /: des be„

zagende :/ ter resolutie van dien dage

redenen waaromt

g’insereerd sullen vinden, en waar

kerkelijke beseggt

suspens op den gem:

op door ons na vooraf overwogen te

krankbesoeken rau't

minste Effect is aange„

hebben dat met het door den kerken=

merkt.

raad bij sittinge van den 27.e augc:

meerm: opgelegd suspers van 6. welken

op den so evengerepten Krankbesoeker

ten aansien van desselfs daar bij bekend

staande ongehoorsarmtgt in’t niet

begeeren obedieeren van des kerken=

raads