closeTerug naar inventaris

Transcriptie

an Amboina, den 27: 7ber: 1742:

raads ordres en besluyten geensints naer

oude usantie te werk is gegaan, als

ons daar van de vereischte kennisse

onthouden, daar den kerken raad in

tegendeel op eijge authorityt getreeden

was om den dienst van dien gesuspen„

deerde ter stonds door den school=meester

van’t Weeshuys te laten waerneemen

en waar bij alverder mogelijk wel

soude gecontinueert hebben in dien

den eerst ondergeteekende door niet ten

eersten in voorsien hadde, met sulxx

aan laastgem: School=meester te be„

letten, en opcorrectie te verbieden

van tot nadere ordre van hem den

dienst voor den Krankbesoeker

verbeet niet waar te neemen, ten

geciteerde dage, al schoon sig den

Kerkenraad by het ter Resolutie van

den 17.e deser g’jnsereerd Extract

van den 10.e' vevorens, /: zijnde 14.

dagen naar't voorsz: suspens :/

schijnende te willen suyveren, met

daar bij te melden dat aan die verga„

dering geen tyd door ons soude zijn

vergunt)