closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Va Amboina, den 27:e 7ber: 1742.

ondergeteekende wel hadde konnen ver„

voegen, ten eijnde hetselve maar voor

eerst mandelings bekend te maken

dog terwijl hier tegens) de Heer=zugt

in den Préjes van meerm: kerkenraad

synde den Predicant Fernand door eyge

Caprietes d’ overhand gehad heeft met

sig iets aan te matigen en ter uytvoe

ringe te stellen, waartoe hij D„o als

P

schoon Preses en so min den kerkenraad

gequalificeertis uyt hoofde en ter oorsake

den kerkenraad dus dan in geen behoor„

lyke forma kennisse vant dikgerepte

suspens heeft komen, te geeven, en deselve

niet na de ordre en d’onde gebruyken

geventileert heeft, voor eerst Conform

het verdere ter voorsz: onse resolutie

van den 18:e deser aangetekende, goed

gevonden het opgelegd suspens op den

krankbesoeker van’t minste Effect

aan te merken, maar hier tegen den

met dagsedaein dien

dienst maar te laten

gesuspendeerden in synen dienst van

Continueeren

krankbesoeker te laten continueeren

mitsg=rs omtrend de verdere jegens

synde het ot orije ten sijnen,

telangs aau mok: hem door den kerkenraad ingebragtene

saerg'Eerde docise gelaten:

bekhuldiginge