closeTerug naar inventaris

Transcriptie

132

Van Amboina den 17:' 7ber:

1742:

door desen ontstigtelyken Leeraar Fer waar omsyn gdaen

versoek wel heefd

1

nand gedaan versoek, onder affsz:d syner kunnen ingewileigd

gagie van den 10.e deser als sijnde worden

derselfden dag, dat hy Junctie op een

gants ongehoorde wijse nedergelegd

heefd, te accordeeren, varende dan„

desen Transgresseur van uw hoogEd„s

gerespecteerde bevelens altans per

brenger deses nevens famille ter

g'herde dispotitie van uw hoog Ed„s

over, de redenen die ons dan gemoveert hedenen en mou„

ven ten opsigte sijner

hebben ter inwilliging vant gedaan gaaodeerde semissie.

versoek door dikgern: Cernand be

staan. dat dewyl syn verblyff tot de

in den armstrande jare van Batavia

Dit

verwagt werdende schepen maar

tot meerder ontstigtinge der ne„

der duijtse en Jnlandse Gemeente

te strecken soude, also hy salden

in sijn dierst aan deselve het minste

genoegen gegeven, maar integen

Deel ons meenigmalen veel Erger„

nisse toegebragt heefd, soo als uw

Hoog Ed„l /: des behagende:/ uijt de

ditor ons ten synen opsigte meenig„

vuldeijde