closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Van Amboina den 27.e 7ber: 1742

meenigvuldigde desen Jare gehoudene

Besoignes sullen kunnen beschouwen, en

waar aan wij altans de vrijhgt ge„

bruiken, ons voor't overige seer her„

biediglijk te gedragen, in verkopinge

en hone van een ganstge dat uw hoog Ed:s onse dier wegens geno„

inschickinge dies aangaande

„mene dispositien om de wille der

daar inne geresideerde noodsakelijkgt

sullen gelieven te approbeeren; ter

wijl het ons van herten seer leedin„

uw hoog Ed„s met dusdanige materie

kamen te vermoeijelijken, dat door

rns wel anders was gewenscht.

egter wijl ons sulx geen sintsie

oornadi versoekten

imputeeren is versoeke wij seer

maintenue over gem:

fernand, alsoo hij

onderdanig al verder uw oogeEld„s

steeds na behooren

en merites gehandeltep

namtenne int geen den meerge„

kepten fernand tegens ons by uw

hoog Ed„s onwettig sal komen voor

te dragen, want wij niet anders

ven ust sijn, off wij hebben denselven

gedurende syn verblijff alhier naer't

fatsoen ende qqualitijt een Predicant

toekomende getracteert, ter wijl wij

dan nog wijders uw hoog Edelens

seer

t

1