closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Van Amboina, Den 27:e 7ber: 1742.

blykende nog by evengem: resolutie en bij

die van den 15.e Maaij, 4: en7:e aug: de door

ons vermits ruijme tyds Expiratie gedane

bevorderingen van agt op de respective

schrijff Comptoiren te deser Provintie tot

goed genoegen dienst doende provisioneele

adsistenten, dewelke dan tot jo„ adsistenten

van ƒ9. tot ƒ20: ter maand alle ander

een Verland van drie Iaren nevens den

voorn: Geregtsbode Broekhuijsen, wijl

in die functie ook het vereijschte ge

moegen is gevende, daar inne absoluijt

zijn g’affirweert dierhalven wi voor al

deselve uw hoog Ed„s gunstige approbatie

sijn Jnsteerende, die soo ook mede

omtrent de door ons ter Sittinge

van den 12:' deser maand ter preuve

gedane aanstellinge van den roerslote

maker Johan Coenraad Hasselbring

tot opsigter over ’sComp:s wapenCamer.

alhier, en stede van den ter onteeven

geciteerde Vergadering van diefunctie

op eijge gedaan versoek ontslagenen

vaar Christiaan Wonderling, die wij

dan alhier in syne presente qualityt

van