closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Van Amboina Den 27:' 7ber

van sergeant gelyk hy by ’s Comp:s soldij

boeken gedurende dat tot dien dienst

g’Emploreert is geworden en noyt anders

heeld bekend gestaan laten dienst doen.

synde al verder ter laastgem: dage aan

den oud Nederlands Burger Vendrig Iutje

stiermansz: g’accordeert, om met brenger

deses de Chialoup dIda anna mits beta

kende het daar toe staande Transport=

geld in 'sComp:s Cassa naar d’ Indiasche

Hoofdplaatse te mogen overvaren

bekomende uw hoog Ed„s tans ten laesten

nog onder de reets hier voren geciteerde

secretariale papieren twaalf requesten

der ondervolgende dienaren, te weeten:

Een van den

onderCoopm: en soldij boekhouder Jan

Iacob Meijs, eerbiedig soliciteerende

om bij voor te vallene verschansinge

te deser Provintie met een andere

/:dan presente / bediening gunstelijk te

mogen vereerd werden

d„o en secretaris van politie Elias

„1

Davids onderdanig supplieerende, omme

vermits ruijme tyts Experatie bij voor

te vallene verschanssinge ter goede

bedagt dan wel door't gunstig wel„

behagen van uw hoog Ed:s in den aen

staande Iare van hier nevens desselfs

famille bataviawaards verlost te

mogen werden

een

ae

14„

1712.