closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Van Amboina, den 21:' 8ber: 1742.

hen van den onderCoopm: Nicolaas Hendrik Boamhouwer

ontmoedig versoekende om by voor te

sallene verschanssinge ten desen gouver

nement met een Emploi te mogen,

werden begantigte.

d„o

Ioan Iman Cau en Vendrig Iohannes

twee d„o

Menleman bijde seer nedrige suppli„

eerende omme vermits ruijmtyts Exhi

ratie van hier in den aanstaende Iare

nevens den laastgem: famille naar

batavia te mogen overkomen ten fine

sig verder bij uw hoog Ed„s te konnen addres

seeren ter obtenue kunnier verlossinge

naar Nederland.

den Boekhouder en eerste Clerq van politie

een d„o van

driaan Cornelis Brug eerbiedig Jnstee

rende omme bij't nacature van’t

secretariaat van politie tot dat arpt

te mogen optreeden

d„o en secretaris aan huwelijxeen kleene

gerigts zaken amelius augustus

Twyffel onderdanig vertoekende om

in die funitie g’offirineert te werden

d:o en soldi overdrager Hlarman Leen

hof ootmoedig insteerende om by het

afgaan van den soldij boekhouder

Meijs tot dien dienst te mogen ontreden

.—

d„o Gabriel van Girssen, versoekende

om by voortevallene verscheenssinge te

deser Provintie met een bediguing ver„

eert te werden

van den boekhander Caspar Bouwt als

twee

d„o soo

den adsistend Casparus Greven, om

by vertrek van den voorsz: seeret:s

van Chineese boedelmeesteren an tot

die functie guinstelijk te mogen werden

aangesteld.

nog een van den burger Iohannes Metster

En eyndelyk

dat om de by deselfs suppliq aangehalde

redenen seer onderdanig is versoekende

om me tot syne vorige in dienst der

EComp: gehad hebbende qualitijt van

boekhouder en ƒ30. weder gomsteg„

lijk aangenomen te mogen

werden

Wij