closeTerug naar inventaris

Transcriptie

1113.

Van Amboina, den 27:' 7ber: 1742.

Wy gebruyken al verder de vrijhyt uw hoog Ed„s

seer Eerbiedig voor te dragen de ter onse ver„

gadering van den 24:e deser gedane Instantie

soo door den Vendrig Christoffel schreuder om

een gunstig voorschrijvens aan uw hoog Ed=s

ten eynde de door hun te goed behoudene

saldos, op de door hem bereets in den Jare

1755. /:om op de rolle van authorisatie te

kannen gesteld werden:/ van hier al naer

Batavia versondene afgeslotene soldij

reeq: waar van tot heeden nog geen het

minste bescheyd heefd komen te erlangen

alhier te mogen ontfangen als door ame„

„lia Metster wed: van den Boekhouder

Sietjen Geerloff Wildschuld tendeerende

omme al mede alhier te mogen ontf:

het geen haar man op seekere door

Wildschuld in den Iare 17 28. gerevoceerde

en op desselfs bereets in den Iare 1718.

tot Enkhuijsen overledene moeder gesien

aris /:getrouwt geweest met seekeren Geer„

Cof Wildschult in syn Leeven als

schrijsen ter oorlog in nederland

gedient hebbende:/ gestelde vermaking

die egter alhier op ’t gherd aanschrijvens

der