closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Van Amboina, den 21:' Jber: 1742.

der Edele agtb: heeren Gewindhebberen ten

Camer Enkhuijsen voorsz: niet voor den

Iare 1733. alhier is afgesz: geworden te

goed behouden heeft voor soo verre daar

van aldaar nog geen ontfangst ofte uijt„

gave is geschiet, synde gem: amelia mets„

ler een behoeftige Vrouw beswaart niet

drie kinderen weshalven de erlanginge

der gem: penn: haar inderselver bedrukten

saat seer veel sal komen te soulogeeren;

synde al verder tot vergeligtinge van den

Eijsch van Contanten voor A„o futuro door ons.

aan diverse personen uijtwijsens de dier

wegens aan deselve verleende Wisselbrieven

en Conform een hier nevens verselde

memorie g’accordeert het in Cassa tellen

der volgende gelden als;

aan den Gouverneur en Directeur deser Provintie Iacob derang om door

den Wriburger adriaan van ravestijn weder te konnen

rd„s

2500.

werden ontfangen

opperCoopm: M„r Gerard van Brandwyk van Blokland, ten eynde door

1000

den mede vrij burger Ian tlartkop te werden ontfangen .

Coopman

adviaan ’t hoofd om aan de Coopl: Ian klijn en Cornelis

schagen weder te mogen uijtgekeerd werden.

700.

.

evengem:

adriaan 'thoofd, item den onderCoopm: Carel gustaat

Pledstijn en den Boekhander Gabriel van Girssen om

door voorm: van klyn te werden ontfangen

. . . .

250.

boekhouder

Caspar Trouwt om aan meerm: Jan Klyn en vrijburger

Pieter in den slaag weder te konnen toegeteld werde

2200.

wecelemald

Samma

6650.

rd„s

weere

—„