closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Vel

Van Aboina, den 27.e 7ber: 1742.

Heer en Heeren; naar uw hoog Ed„s voor

treffelijke Personen, en wijd beroemde ree

gering in de alleen vijlige bescterminge

van God almagtig bevolen te gebben

wij desen voor jegenwoordig sullen

besluijten, mitsgaders niet veel Eerbiedigs=t

verblijven /:lager:/ uw hoog Ed„s gehoorjame

en trouwschuldige dienaren /: was getekend:/

J: De Jong, G: B: V: B: V: Blokland; I:r

Molster I: Haesebroek, J„n J„s Meijs,

Carel Treno /:in margine:/ amboina

in't Casteel Vectorca den 27. 7br: 1742.

Copia Resolutie genamen

en Politiquen rade tot Amboina

int Casteel Victoria, sedert den

15.e Iunij: tot den 27.e febr: 1742.

op

Vrijdag den 15:e Iunij A„o 1742.

Politique Vergadering tot

amboina in't Casteel

Victoria

present

den