closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Van Amboina onderdato 2 7:e 7ber: 1742.

dog egter op de vadere en seer g’Eerde

approbatie van haar hoog Ed„s tot Batavia

tot deste meerder verificatie goed ge

raude en verstaan den toesigt over de

in't drank pakhuijs nog synde leggers

araq op te dregen aan den ondercoopm:

Nicolaas Hendrik Boomhouder

en den Boekhouder Gabriel van

perssen omme met en benevens

den pakhuijs opsiender dies Visitatie

en verstreckinge te samen te kannen

doen; net verder arret omme het

dikgem: Drankpakhuys buyjten dees door

aan reets zijnde seot met nog twee

andere sloten te voorsien, mitsgaders

deselve sloten en twee sleutelsten eersten

in gereedigt te doen brengen en aan

ider der soo evengeciteerde genomineerde

gecomimitt„s daar van een sleutel

afte geeven

en laasten wierd door den Guarni„

soen Boekhouder Jan Jacob Meijs ook

ingeleverd de b'antwoorde soldij memorie

van de jaren 17 23/40 en 17 26/41. dewelke

na