closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Van mooina, onderdato 27' 7ber: 1742.

Iulij jo„leden geslotene soldy boeken deses

gouvernements, p werden deselve g’appro„

beert, onder observantie van sodanige

paincten als vervat staan bij een

gem: Solighouder

tans te gelijk door o

ten hier onder geinsereerde

overgelegdere memorie Consteerd;

Memorie Concerneerende eenige

poincten op de balancierende soldy

boeken van A=o 17/42. door den ander„

geteekende soldi boekhouder overge„

geven aan den EE: agtb: heer Iacob de

Iong gouverneur en Directeur deser

provintie nevens den raad.

de saldos der zeevarende welke alhier op schuld

rccq: hebben gelopen, en per den schepe delfland

met het bekomen hunner formeele reeq: te quaed

sijn aangesz: mitsgaders van twee onderchirurgijns

met opgem: bodem van batavia herwaards ge

sonden sijn op f„o 165. van’t gournaal ten bedrage

van ƒ591:14.77 ingenomen en een ider voor

sijn aandeel behoorlijk op reeq: belast.

Ingelyker voegen is mede gehandelt met de saldos

te quart van twee alhier in't hospitaal over„

blevene Jmpotenten van voorn: Bodem op

_„o 237: want Journaal ten bedrage van

ƒ 260.9. het suiver procedido der nalatensz:

van de overl: Rendeert hd„s 121. 10. off ƒ 363.12. 8.

en is een ider voor syn aandeel behoorlijk op

reeq. gecediteert, te b'oogen bi't journael

op C„o 286..

Wijders sal het uw EE: agtb: des gelievende koonen

te blijken dat diverse personen welke met het

van

sluijten der boeken vide Journaal f„o 355. tot 357.

pper formeel als schuld reeq: ƒ 1563. 46.9. te

quaat syn gebleven ider niet meer als een

maand gagie tot han nodig ondergant om de

drie maanden hebben genoten /:onderstond:/

amboina int Casteel Victoria wij 25.' Julij 1742.

1

/:geteekend:/ I: J: Meijs

Zynde