closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Van Amboina onder dato 27:e 7ber: 1742.

hoogEd„s wvierd op gedragen soo is dan naer

eenige verdere gehoudene raisonementen

besloten het teijkenen der voorsz: passe

en Instrument zeguls tot de nadere

en seer g’Eerde te bekomene ordre van

welgem: haar hoog Edelh„s te demandeeren

aan den meerm: fiscaal Hazebroek

met arret omme welgem: d Edele

hoge Indiase regeering bij eerst afte gane

schrijvens ootmoedig te versoeken op wien

sulx dan sal werden gedefereert.

Vervolgens maakt den heer Gouverneur

in rade bekend om volgens jaarlijxe

ufantie onder ult„o deser te laten voort

gan neemen den Generalen opneem

van d'E Comp:s Effecten als ook die der

burger Chialoupen en vaartuijge, jtem

de verpagting voor een rond Jaar

van alle ’sComp:s Pemijnen niet en be

nevens na gewoonte de jongij=togt

te laten uijtschrijfen ten oynde allede

Corre Coireus tegens ult„o 7ber aanstaende

wel gerepareerd en van alles behoor

lijk voorsien ten desen Casteele konnen

Verschynen