closeTerug naar inventaris

Transcriptie

e

459:

Van Amboina onder dato 27:e 7ber: 1742.

verschijnen mitsg=rs syn Ed: geduurende die

voijagie na vereijsch accompagneeren

mogen, waarmede sig de Leeden ten

eenemaal quamen te Conformeeren

Alwiders verklaerde den heer Gouverneur

met verwonderinge te syn aangedaan

geweest over dat den E: oppercoopman

van Blokland buyten sijn E: voorweten

rulangs Extraord:s Land Vergadering

had gehouden niet sustenue van sijn Ed:

van niet beter te sijn bewust of sulx

niet wel konde geschieden /onder syn Ed:

voorkennisse, also volgens de door

haer hoog Ed„s tot Batavia op hem gopas„

jeerde Commissie hy de preseance

in alle Collegien was hebbende der„

halven om die redenen vermeende

dat soo wel van't houden van Extra„

ordinaire als ordinaire Justitieele

en Land Vergaderingen hen Gouvern=r

kenisse diende te werden gegeven

en't welk meerm: sijn Ed: altans

quam te pretendeeren, dat in den aan„

staande soude moeten werden

naar