closeTerug naar inventaris

Transcriptie

e

Van Amboina, onder dato 27:'e 7ber: 17442.

naargekamen waar op den E: v: Glokland

quam te uijten dat alhier noijt inge

bruijk is geweest om van’t beleggen

der Extraord:s by eenkomste aan syn Ed:

kennisse te geeven, wijl al meermalen

sulx buyten voorweten van gem: sijn E: ge„

schieft was, maar wel van d’ordinaire

vergaderingen, mitsg„rss dat dit laaste

ten principalen sijn aspactie nog maar

had omtrent het luyen van de klok die

eenlijk dan ter ordre aan gem: sijn Ed:

en niet uyt syn Presidents name kande

werden geluyd gelyk op d’ ond:e Vergaderings

tyden het alhier in usantie was Voorts

daor by allequeerde, dat selfs geene

van d’andere Presidenten ’t sij van de wees„

Camer Commissarissen en Chineese Boedel

meesteren alhier roijt van't beleggen

eenige Vergaderingen aan syn Edele

kennisse qramen te geven, dus hy opper„

Coopm: sig also min daar toe verpligt

oordeelde om sulx te doen als wel

andere van wien hetselve door sijn Ed:

nog door andere heeren Gouverneurs

plang als te deser Provintie beschijden

is