closeTerug naar inventaris

Transcriptie

161.

an Amboina, onderdato 27:e 7ber: 1742.

is geweest royt was gevergd geworden be„

roepende hij van Gerkland sig voortove

rige op desselfs voorsaat den gegagieerden

oppercoopm: adriaan Willem Vrisvogel

als mede op de dies wegen zynde gebruijken

ander declaratie van niet minder dan

andere J:r residenten aangemerkt kan„

nen werden, dog ingevalle gem: sijn

ten

Edele hetselve van de andere Rresid„

insgelijx pretendeerde en hunt: sul„

quam te ordonneeren hy almede

daar toe berijd sijn sande dan dewijl

den heer Gouverneur na daer op

gerepliceert te hebben dat andere

Presidenten de klok met lieten wijde

mitsgaders persisteerende bleef van dat

hij opperCoopman van Berkland ver„

kligt was om syn Ed: sowel van de

Extraord:s als ord:s Justitieele en Land

Vergaderinge kennisse te laten geer

is hy haar byded gedagt om dies

aangaande almede dedecicie

van haar hoogEd:s by afte gane

schrijvens ootmoedig te versoeke

i afwagten

Laestelijk