closeTerug naar inventaris

Transcriptie

e

163.

Van Aboina, onder dato 27:' 7ber: 1742.

den Manhaften Capitain militair Pieter Molster

Coopm: en Fiscaal m„r Iacob Hazebroek

onderCoopm: en Guarnisoen Roekh„r I: J: Meijs

_=o Cassier Carel Treno.

absent de subalterne hoofden der

respective buyten Comptoiren.

Op ses ingeleverde Extracten uijt dekerkelyke

rotol:n van den 4.e en 23.e Meij, item 25.e Junij

16:e Iulij, mitsgaders 9.e en 22.e deser ten eijnde

lopende maand, welke eerstgem: twee en

laastgeciteerde bevonden als volgd.

Extract uit het geresolveerde

on kerk Vergadering gehouden

in amboina aan’t Casteel

Victoria

op

Woonsdag den 4„e Meij A„o 1742.

present uyt de Predicanten

C. F: Fernand, Préses„

I:

den Eerw:

Petrus lacaze schriba

present uyt de anderlingen

anroek

m: Maitimoe

Dias

W.

I: Vogel, absent.

D: E: Cammiss„s pol„ I: Haazebroek absent

derhalven