closeTerug naar inventaris

Transcriptie

an Mboina, onderdato 27:e 7ber. 1742.

derhalven het Extract in voorgaande resolatie

gemelt, geresameert synde, goed gevouden den

Scriba afte: vragen de rede waarom hij de negorije

by malkanderen had laten komen. waer op D„o scriba

antwoorde de rheede daar van is gelyk bijt visite

rapport bekend staat dat ekom eenige huijselyke

zaken my selve niet verre van huijs dorste begeven

gelijk ik dat den Ed: agtb: heer Gouverneur hebbe be„

kend gemaekt, wants min als ik mij verre van

huijs dorste begeven even somin kan ik ook lang uijt

blijven ’t welk goed gezonden wierd den Ed: agtb: heer

Gouverneur en agtb: raad van politie ker Extract

bekend te maken

Describa verder gevraagt synde na't geene hem ten

laste gelegd wierd in't voorm: Eextract versogt dat

per Extract mogt versogt werden dat hy selve in

vergadering van Politae geroepen hem daar mogt der

antwoorden edog de Vergadering hem dit versoek

absolut afgeslagen hebbende antwoorde op

dese vrage in volgende wijse

Wat aanbelangt het tegen mij ingebragte dewijl

niemand is die dat in mijn versoek heefd afgeslag

ende schriftelijke verantwoordinge van al ts

lange nasleep syn als moetende die miet

Extracten over een weer gaan sal ik dese beschul„

Eiginge met een Christelijke lidsaamigt ver„

dragen hope de almagtige mij weleens gelegont„

tyt geven sal om mij van dien Blaam te suijveren

of is het syn welbehagen dat ik voor dien tid dit

eijndigen met het oneindige wisselen. smeeke

op hem dat het swacke Jnlandje Christendam

sig aan dese niet magergeren en deselve mij

tot standvastiger hope vuriger liefde en onge„

veyrst gelaven mogen dienen

venders is goed gevonden volgens de ver„

maning aan den E: agtb: raad van Solitie haar

E: agtbb:s beekend te maken dat op den 16. april

jongstleeden hier verschenen is Gerardus Ver„

heet krankbesoeker alhier, versoekende onse

voorschrijving naar batavia, om tot Propanent

aangesteld te werden, presenteerende ten dien

eijnde een Theologische Tentamen uijt testaan

en een opgelegde text plaats te verklaren;

Waar op goed gevonden wierd hem den 5 meij te

laten Rrediken uijt t: C.Z: v: z. waar toe D=d

kresen