closeTerug naar inventaris

Transcriptie

165

Van mboina, onderdato 27.e 7ber: 1742

Preses 's daagste voren den E: heer sal gaan

versoeken om de kerk te openen en den 9. daer

na te Examineeren tegens het proteijt van den

herw: Ternand die sonder noorkenisse van

den E: agtb: raad van Politie gegeven te hebben

het niet wilde toestem men.

Eudog vermits nu d’ordres van d: E: agtb: regeering

eerst voordragt van dese zaken moeste

doen en daar op approbatie versoeken en afwagten

soo is goed gevonden sig wier na te reguleeren

maar vermits meenigvuldige besigheden het voor

noemde Tentamen uijt te stellen tot na't ver„

trek derschepen wanneer hier over en nader

resolutie sal genomen en daar op haar E: agtb:

appropatie sal versogt werden gelyk mede goed

gevonden wierd dit den E: heer Gouverneur en

raad van potitie per Exxtract deser bekend te

maken /:onderstond/ accordeert /was getekend/

J:s C:s T„ Fernand Preses;

Extract uijt het geresolveerde

in kerk vergadering gehouden

in amboina aan't Casteel Victoria

op

Woonsdag den 23„e Mey 1742.

present uijt de Predicanten

G: Ternand Preses

J:

10

acaze Scriba

uit de ouderlingen present

C: Anroek

M: Maijtimoe

Vogel

Cabsent

W Dias

DE: Comm:s pol:s J: Hazebroek absent

Na den gebede tot Gad voorlesen en re„

sumptie vande voorgaande resol: stelde

D„o Préeees roor, dat men de ingediende

verantwoording van den Eerw: P„r Lacaze

met krn accepteeren dewijle gedagte ver„

antwoording en des Eerw: Laccaze en

des