closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Van Amboina, onder dato 27„e 7ber: 1742

des geheele Eerw: kerkenraads Eere penadeelt

want syn Eerw: segt selve in de ingediende ver

antwoording dat hem door '’t noorgaande Extract

eene blaam was opgelegd geworden, welke

daar inne bestaad dat hy syn ampt is in de

wint slaande en de vereischte pligten ten

seyde stetlende, ende niemand sal daar aan

twyffelen dat het depligtsen van een Leeraar

sig p veel hem iimers mogelijk is van alle

blaam te suijveren en dat ingebreken van dien

selfs dhere van den k: raadvers.... word

schaan syn Eerw: verderzegd dewijle niemanis

is die dat in mijn presentie bewijst soo kan

ak egter niet sien dat door't gem: respective

Extract sijn Eerw: iets agter de ragge is

te laste gelegd geworden, integendeel dat

sijn Eerw: met syn stilswijgen het bovengem:

nerificeert,

Te meer daar syn Eerw: degweg openstaat om

sig behoorlyk per Extract te verantwoorden

welke om de usantie selfs door de gerespec„

teerde ordres van haar h:h: Ed: Ed: gestabileert

is ook kan niemand seggen iets met eene Christe„

lyke leydsaamheyt te verdragen of hy moet

aantonen kunnen dat de beschuldingen /: van

sijn Eerw dus genoemd het rnregt te zin:/

en dat het uitstellen van dien doorgen enschte

gelegenthyt voorhanden is eer na een

verdragen dat wrake en drijgementen

en niet Christelyke lydsarmigt in't ooge

heeft soude geliken

Dat alsoo en dierhalven d'Eerw: k:= raard

by syn vorig besluijt behoorde te persisteeren

om den Eerw: Lacaze op te leggen van een

meer voldoende verantwoording inte leeveren

ten ware syn Eerw: het hoofd quam in't

schoot te leggen

o is na deliberatie van dien goed gevonden

sig by alhet bovenstaande te Corformeeren

ten welken einde den Preces den Eerw: Lacaze

opgelegd heefd sij schriftelijk en voldoenen

te verantwoorden welk egter D„t Lacaze

wijgerde begeerende dat hem eerst aan wijsinge

gedaan wierde dat ter eenige valsheeden

in