closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Van mboina, onderdato 27:'e 7ber:

in sijn verantwoording opgesloten waren

waar op hem vand'syde des herw: k: raads

geantwoord wierde dat sulx niet gesegd was

en dat de reden syn herw: aanstonds distinc„

telyk syn voorgeleten geworden waarom de

vergadering gem: verantwoording niet kon

aenneemen, en wanneer syn tern: meende dat

de g’allequeerde redenen met bandig genoeg

waren dat men als dan beide sijne ver„

antwoordingen onse redenen daar en tegen

te Iudicature aan den Ed: heer Gouverneur

en Agtb: raar van Politie per Extract deses

sal overleveren en dat dient wegen syn Eerw:s

behoorlyke Nitulen te houden hadde welk syn

Eerw: al wederom gewijgertheefd en g’insteerd

dat men eerst de voorgaande resolutie onder„

teekenen, soude en dan aantonen devalsheden in

gem: verantwoording behest, waer op de Verga

dering sig ten opsigte van’t eerste uijt liet dat

men eerst dese resolutie sal opmaken en on

derteekend synde de voorgaande medekon

teekenen en sig op ’'t tweede aan de bovengem:

antwoord gedroeg en also den Eerw: Lacaze

Ernstig aan recammandeerde syn ampt als

scriba waar te neemen en aan de besluijten

deser vergadering te gehoorsamen, Edog hoe

meer onse verdraagsaamhijt dit dees door

de mond van de Préces herhalen hoe meer

sijn Eerw: onse vermaninge wederstond met

eyndelyk te seggen gij kent het selve opschrijv.

en schoon daar op gerepliceert en heem te

gemoed gevoerd wierde dat syn Eerw: syn ampt

van scriba selfs op sijn eigen beurte moeste

waarneemen en daar toer al meer als ses.

reijsen vermaand was geworden en alles

vangteloos was vond sig D„o Preses met voor„

kennisse van de vergadering genoodtaakt de No„

tilen tehanden, waar na de Vergadering goed

rond per Extract deses dit gedrag van den

Eerw: Jacaze aan den w: heer Jacob de Jong

gouverneur en Directeur deser Procentie

in den E: agtb: raadvan politie bekend te

maken en schoon de verjadering door

wil gedaente partelijk bedroeft en: grotelijk

iajare

167:

1742.