closeTerug naar inventaris

Transcriptie

A Amboina, onderdato 27:' 7ber: 1742

in hare Eere benadeelt is j heeftse egter de be„

. . . . . . .

niet

hoorlijke discipline een straffe

willen oefenen, te meer daar syn Eerw: sig

liethoren dat hij reeds den Ed: heer Gouverneur

versogth adde omme ten eersten na’t ver„

trek der hier ter rhede leggende scheepen

syn reis naar banda aan te neemen in

welke menhem niet heeft willen hinder„

„lijk sijn, maar alhet b'avenstaande bene„

ven de gem: verantwoording en de reede

nen van de door sijn Eerw: gepractiteerde

Cambinatie van Negorijen, jo als syn Eerw

deselve aangeteekend en onderteekend

heefd in de resolutie van den 4.e maaij met

de aangehoorjaamigt gepleegt door syn Eerw:

in’t vervolg wijgerende re H: Doop be„

geerende te ondervragen, gelijk ook op

alle de gedacce voorstellinge van den

kerkenraad stil te swijgen en de vergadering

met de minste antwoord niet willende

verwaardigen alleen versoekende dat

menhem sou laten opstaan en heenen

gaan: dit alles per Extract uwelEd: agtb.

noor te dragen en derselver wel gewijsen

Judicatie en Correctie Eerbiedig wilken

aanbeveelen /:onderstond:/ accordeert /: w„s

geteekend:/ I: C: F: termand Ieses

Extract uijt de kerkelyke

Resolutien genomen in Kerken

Rade gehouden binnen Amboi

na aan’t Casteel Victoria

op

Woensdag den 22= Augustus 1742.

presentibus.

J: F: F: Ternandpreses et scriba

uijt de onderlingen

J: Vogel M: Maijtimoe, W: Dias,

lb: anroek, absent

DE: