closeTerug naar inventaris

Transcriptie

169.

Van Amboina onder dato 24:e br 1742.

AArmin:s Pol:s I: Hazebroek present

Eyndelyk versrekt de Preses, dat per Extract

deses aan den Ed: agtb: heer Jacob De Jong gou

verneur en Directeur deser provintie mitsgrs

den E: agtb: raad van Politie alhier mogte

afgaan en bekend gemaakt werden; dat hem

Preses iets gewigtigs voorgekomen waren

dat hem van Consientie wegen volgens de

pligt van H. ampt belette et gerasolveerde

en door dese vergadering ver Extract de dato

9=e augs: aan haar Ed: agtb:s voorgedragen

Tentamen van Godgeleerthyt van den

zieken trooster alhier Gerandus verbeet

voort te laten gaan; schoon hij sig door

over pro presentie niet verder kan uijtten

sig egter inoo verre verpligt vind aanhaar

Ed: agtb: kennisse te geven en nedrig te ver

soeken dat haar Ed: agtb:s gelieven uijt gem:

en krants wegen betuijgde te acquiseeren

ii't boven gedagte Tentamen uitte stellen

’t welk den Preses g’accordeert is geworden

/onderstond:/ accordeert /:was getekend:/

: C: T: fernand preses â scriba.

is naar derselver resumptien, voor

aff ten belange van de twee eerstgem:

verstaan den Kerkenraad aantefen=

dat dese Vergadering tn retour van den

Predicant Petrus Cacaze uijt

Banda nopens de aan denselven

bij sittinge van den 16.e April W„ ed=

g’ordonneerde te doene aantoninge

een setriftelijk verantwoordinge van

sijn Eerw:s sal afwagten, waar bi

dien Leeraar sah moeten bekend

stellen